Telefon: 08-555 17 230 Kundservice Varukorgen
Varukorgen

Allmänna villkor

Allmänna villkor vid köp och inlösen av presentkort och värdekoder Goyada AB, org. nr. 556523-3904, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm, e-post: info@gondo.se.

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för köp av presentkort som Du köper via www.gondogifts.se (”Webbplatsen”) av Goyada AB (”Goyada” eller ”Vi”) samt för inlösen av ett av Goyada utgivet presentkort som Du köpt via Webbplatsen, via annan webbplats som tillhör Goyada eller i en fysisk butik från tredje man, samtliga under varumärket ”Gondo” och i syfte att utnyttja för en upplevelse (”Presentkorten”). Presentkorten går att lösa in mot en värdekod som utnyttjas för en upplevelse hos en ”Samarbetspartner” som Goyada ingått avtal med angående tillhandahållande av upplevelser. Det är Samarbetspartnerns villkor som gäller för köpet av sådan upplevelse. Presentkorten går i vissa fall även att utnyttja direkt hos en Samarbetspartner, detta framgår i så fall av Presentkortet.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan, men det är de allmänna villkoren som gäller vid tiden för ditt köp som gäller för Dig. 

PRESENTKORT

På Webbplatsen presenteras olika kategorier av upplevelser, t.ex. mat, resa och äventyr, (”Upplevelserna”) som Vi erbjuder Presentkort för. Med stöd av Presentkort kan sedan en Upplevelse bokas via Webbplatsen.

Alla priser på Webbplatsen är i svenska kronor, inklusive moms. Giltighetstiden för Presentkortet framgår vid beställning och på Presentkortet. 

UPPLEVELSER

För att boka en Upplevelse väljer Du en Upplevelse på Webbplatsen och betalar för Upplevelsen antingen genom att lösa in Ditt Presentkort och ange de uppgifter som framgår av Presentkortet eller genom kortbetalning, se nedan under ”Betalning”. Presentkortet kan utnyttjas för valfri Upplevelse oavsett om den är hänförlig till den kategori som Presentkortet anger, såsom resor, mat eller äventyr.

När Du köpt en Upplevelse får du en värdekod skickad till Dig till angiven e-postadress (”Värdekoden”) samt instruktioner för hur Du bokar Upplevelsen hos Samarbetspartner. Värdekoden kan utnyttjas för betalning direkt hos Samarbetspartner.

Upplevelserna på Webbplatsen tillhandahålls av Samarbetspartners. Goyada tillhandahåller inte själv några Upplevelser utan agerar endast som en förmedlare av Upplevelser. I samband med att bokning av en Upplevelse genomförs ingås avtal mellan Dig och en Samarbetspartner, av vilket de villkor som gäller för Upplevelsen framgår.

Goyada strävar efter att hålla Webbplatsen uppdaterad med korrekt och rättvisande information om Upplevelser och att dessa ska vara tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt. Upplevelserna erbjuds dock under förutsättning att de är tillgängliga hos Samarbetspartners och Goyada kan således inte garantera tillgängligheten av Upplevelser.

[Den information om Upplevelserna som framgår av Webbplatsen tillhandahålls av Samarbetspartners och Goyada reserverar sig för eventuell missvisande information om Upplevelserna på Webbplatsen.]

En förutsättning för bokning och betalning av Upplevelser på Webbplatsen med stöd av Presentkort är att giltighetstiden för Presentkortet inte löpt ut.

BESTÄLLNING

Vid beställning av Presentkort eller Upplevelser måste Du vara över 18 år. Beställning görs på Webbplatsen genom att Du fyller Din varukorg med Presentkort och/eller Upplevelser och när Du känner Dig nöjd väljer Du att gå vidare till ”Betala” för att välja leverans- och betalningssätt. När detta är valt går Du vidare för att lägga ordern och Du slussas vidare för betalning. 

Efter ordern får Du en bekräftelse från oss skickad till angiven e-postadress.

ÅNGERRÄTT

Konsumentens ångerrätt regleras i Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och innebär generellt att Du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du har mottagit ett beställt Presentkort eller Värdekod och fått information om Din ångerrätt. Rätten att frånträda avtalet om köp av Presentkort eller Upplevelse görs genom att lämna ett meddelande om detta inom denna frist samt, gällande Presentkort, att snarast skicka tillbaka Presentkortet till Goyada. 

Vid betalning för Presentkort samtycker Du till att ångerrätten upphör att gälla innan ångerfristen gått ut då ett Presentkort löses in hos någon av Våra Samarbetspartners och därmed har utnyttjats.

Vid betalning för Upplevelse samtycker Du till att ångerrätten upphör att gälla innan ångerfristen gått ut då.

Meddelandet om att Du vill ångra ditt köp kan skickas per post till nedan adress eller via e-post till info@gondogifts.se.

Presentkort som levererats via post ska skickas i retur med namn, Din adress och ordernummer till:

Goyada AB, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm.

Eventuella omkostnader, såsom porto, som tillkommer i samband med en retur av Presentkort står Du för.

Vi betalar tillbaka det betalda beloppet så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter att vi mottagit ditt meddelande om ångrat köp. Gällande Presentkort har Vi dock rätt att vänta med att återbetala tills vi mottagit det återsända Presentkortet eller att Du visat att Du har skickat tillbaka det. Vi förbehåller oss rätten att dra av på beloppet som betalas tillbaka för att täcka eventuell värdeminskning som kan ha uppstått om Du hanterat Presentkortet i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion. 

För köp som skett med stöd av Presentkort återställs det betalda beloppet på Presentkortet, alternativt erhåller Du ett nytt Presentkort laddat med betalt belopp. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en leveransavgift om 29 kronor för att skicka ut ett nytt Presentkort.

REKLAMATION

Reklamation av Presentkort eller Värdekod ska skickas med namn och adress samt ditt ordernummer, per post eller e-post till:

Goyada AB, Kungsgatan 54, 111 35 Stockholm, e-post: info@gondogifts.se.

Observera att Vi enbart ansvarar för Våra Presentkort och Värdekoder. När ett Presentkort eller en Värdekod har utnyttjats för bokning av Upplevelse hos en Samarbetspartner bär Vi inte längre något ansvar för det. Vill Du reklamera ett köp av en Upplevelse hos någon av Våra Samarbetspartners som Du har betalat med ett Presentkort eller Värdekod hos, eller för det fall Du anser att den Upplevelse Du bokat inte överensstämmer med information som angivits på Webbplatsen, är det till Samarbetspartnern Du ska vända Dig. Du uppmanas i detta hänseende att noggrant läsa igenom Samarbetspartners villkor som gäller för tillhandahållande av Upplevelsen.

Om Du vill reklamera ett fel eller en brist i ett Presentkort eller Värdekod som har skickats till Dig eller en försenad leverans av ovanstående ska Du kontakta Goyada. 

Du kan reklamera ett Presentkort eller Värdekod som är försenad eller som visar ett fel som funnits redan vid emottagandet. Reklamationsrätten gäller oavsett om felet är synligt eller dolt. Vid korrekt reklamation ersätts Du för eventuella fraktkostnader. Reklamation ska vara oss tillhanda inom skälig tid, två månader från det att Du upptäckt eller borde ha upptäckt felet anses som skälig tid. Det är dock en förutsättning att fel inte har uppstått som följd av felaktig hantering av Presentkortet eller Värdekoden. 

Är det fel på Presentkortet eller Värdekoden har Du rätt till omleverans. Detta betyder att Du kan kräva att få ett nytt Presentkort eller en ny Värdekod som ersättning för det Presentkortet eller den Värdekod som var defekt. 

Vid rätt till hävning av köp betalar Vi tillbaka pengarna så snart som möjligt men senast inom 14 dagar. Återbetalningen gäller hela köpesumman inklusive leveransavgifter och eventuella avgifter. 

ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi förbehåller oss möjligheten att rätta skrivfel på Webbplatsen. 

På Webbplatsen kan Goyada från tid till annan erbjuda eller länka till tjänster som tillhandahålls av tredje man (såsom betalningstjänster, försäkringar och sociala nätverk). Goyada tar inget ansvar för dessa tjänster. För sådana tjänster gäller särskilda villkor. Vi uppmanar Dig att läsa sådana villkor noggrant då de utgör ett avtal mellan Dig och tredje man.

Skulle Vi vara förhindrade att leverera ett Presentkort eller en Värdekod på grund av omständigheter som ligger utanför Vår samt Våra leverantörers kontroll (force majeure) vilket inkluderar men ska anses begränsat till krig, extrema väderförhållanden, ström- eller nätverksavbrott, arbetsstrejk eller blockad, samt att risken för hindret inte borde ha tagits i beaktande vid tidpunkten för avtalets ingående och inte rimligen borde ha undvikits, ska Vi ha rätt att skjuta upp fullgörelsen under så lång tid som krävs för att undanröja verkningarna av ett sådant hinder.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som, i förekommande fall, lämnas vid köp av Presentkort och/eller Upplevelser på Webbplatsen kommer att lagras och behandlas elektroniskt av Goyada för att tillhandahålla Presentkort och Värdekoder samt syftar i övrigt att användas som underlag för statistik, redovisning, marknadsundersökningar, administration eller uppföljning och kontroll av kundservicetjänster, för mer information om användningen av Dina personuppgifter se Vår Integritetspolicy.

Goyada är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med personuppgiftslagen. Om Du har frågor om behandlingen av Dina personuppgifter kan Du kontakta Goyada.

En gång per kalenderår kan Du begära information om vilka personuppgifter som Goyada har registrerat om Dig och hur dessa används. Du kan även när som helst meddela att Du inte vill att Dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål samt begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas.

TVISTER

Tvist ska i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om sådan överenskommelse inte är möjlig ska tvisten behandlas i allmän domstol enligt svensk rätt. 

Du kan som privatperson dessutom alltid vända Dig till den kommunala konsumentvägledningen för rådgivning eller hänskjuta tvisten till Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Vid eventuell tvist kommer Vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

KUNDTJÄNST 

Om Du har frågor, är Du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08-555 17 230 (måndag till fredag 09:00-17:30) eller via e-post till info@gondo.se. Vi har som mål att svara på Din mailfråga som rör köp/beställning inom 24 timmar på vardagar och annars lämna svar eller information inom 48 timmar.